Szanowni Państwo!

W związku z możliwością otwarcia przedszkola zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy będziecie Państwo zainteresowani zajęciami opiekuńczymi dla Waszego dziecka. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, proszę Rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności.

W pierwszej kolejności z opieki w przedszkolu będą mogły skorzystać dzieci Rodziców , którzy faktycznie nie mają możliwości pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informuję Państwa, że liczebność grup będzie ograniczona .

Bardzo proszę Państwa Rodziców o skontaktowanie się w tej sprawie z Paniami nauczycielkamiposzczególnych grup wiekowych, proszę napisać do Pań smsa, lub poprzez stronę internetową przedszkola

Kontakt z rodzicami: miejskieprzedszkole.14@wp.pl

Serdecznie pozdrawiam Dzieci i Rodziców

Z wyrazami szacunku

Jadwiga Klimek

Dyrektor Przedszkola.

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Dz.U.2020.790 z dnia 2020.05.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 maja 2020r.
Wejście w życie: 4 maja 2020 r., 1 maja 2020 r.
Wygasa z końcem dnia: 24 maja 2020 r. zobacz:
§ 1 rozporządzenie wygasa z końcem dnia 24 maja 2020 r. zgodnie z § 1 nin. rozporządzenia.
Spis treści § 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z § 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w § 1, przysługuje również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub § 3. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w § 1, przysługuje również ubezpieczonemu oraz funkcjonariuszowi, o których mowa w art. 4 ust. 1 i § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 4 maja 2020 r.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 790.)
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.
§ 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w § 1, przysługuje również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.
§ 3. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w § 1, przysługuje również ubezpieczonemu oraz funkcjonariuszowi, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 4 maja 2020 r.