Aktualności

Dyżury wakacyjne przedszkoli
Życzenia
Konkurs „Moja ulubiona postać z bajki”- wręczenie nagród.

W dniu 13.12.2023r. miałyśmy przyjemność wręczenia nagród książkowych oraz rzeczowych laureatom konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki”, który został realizowany w ramach „Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Do udziału w nim zaprosiłyśmy wszystkie dzieci z Miejskich Przedszkoli w Siedlcach. Głównym celem konkursu była promocja aktywności czytelniczej oraz rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności. Nagrody zostały przyznane następującym dzieciom:

I . Lila Swat- Miejskie Przedszkole nr 6

II. Natalia Leszczuk- Miejskie Przedszkole nr 15

III. Antoni Augustyniak- Miejskie Przedszkole nr 3

Wyróżnienia:

Marysia Wardziak- Miejskie Przedszkole nr 9

Michalina Zgorzałek- Miejskie Przedszkole nr 27

Jagoda Woźnica- Miejskie Przedszkole nr 3

Mia Prokopczuk- Miejskie Przedszkole nr 14

Wszystkim laureatom gratulujemy pięknych, bajkowych prac plastycznych i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez nasze Przedszkole.

Wyniki konkursu „Moje selfie z książką”

Z przyjemnością informujemy, iż konkurs fotograficzny ” Moje selfie z książką” został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim przedszkolakom i Rodzicom za udział w konkursie. Otrzymaliśmy 23 zdjęcia, wszystkie były wyjątkowe.

WYNIKI KONKURSU:

I MIEJSCE– Igor Świder i Leon Kisieliński

II MIESJCE– Nadia Szysz

III MIEJSCE- Kacper Wysokiński

WYRÓŻNIENIA: Helenka Jastrzębska, Helenka Filipek, Oliwier Szysz.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zastały nagrodzone. Gratulujemy!!

Wyniki konkursu „Ćwiczę z Mamą, ćwiczę z Tatą”

W naszym przedszkolu w dniach 6 – 20 listopada 2023 roku odbył się konkurs plastyczny „Ćwiczę z Mamą, ćwiczę z Tatą”.

Otrzymaliśmy 14 prac, które wystawione są w przedszkolnym holu.

W dniu 24 listopada 2023 roku zostały ogłoszone wyniki konkursu, który rozstrzygnięty został poprzez głosowanie jury.

WYNIKI KONKURSU

W kategorii wiekowej 3-4 latki

I MIEJSCE- Tomasz Dudek

II MIEJSCE- Antoni Czerniec

III MIEJSCE – Alicja Dydycz

W kategorii wiekowej 5-6 latki

I MIEJSCE – Hanna Matejczuk

II MIEJSCE – Michał Koziar

III MIEJSCE – Zofia Hryciuk

Zwycięzcom gratulujemy wygranej a pozostałym uczestnikom pomysłu na tak piękne prace. 🙂

KONKURS PLASTYCZNY „ĆWICZĘ Z MAMĄ, ĆWICZĘ Z TATĄ”

Serdecznie zapraszamy chętne Dzieci wraz z Rodzicami do udziału w konkursie plastycznym ,,ĆWICZĘ Z MAMĄ, ĆWICZĘ Z TATĄ”. 😊😊

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,ĆWICZĘ Z MAMĄ, ĆWICZĘ Z TATĄ”

Cele konkursu:

  • promowanie zdrowego trybu życia
  • rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych
  • doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi
  • rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych
  • wzmacnianie więzi rodzinnych
  • zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego z rodziną
  • rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa

REGULAMIN KONKURSU :

1.Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 14 w Siedlcach przy ul. Mieszka I 12.

2. Konkurs przeznaczony jest dla każdego dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 14 w Siedlcach

3. Czas trwania konkursu od 6 listopada do 20 listopada 2023r.

4. Zgłoszenie prac konkursowych oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Uczestnicy konkursu wykonują pracę w formacie A4, technika wykonania pracy jest dowolna ( np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.)

6. Głównym kryterium oceny będą walory estetyczne i artystyczne, a pod uwagę będą brane przede wszystkim: kreatywność, różnorodność, jak również zgodność z tematem.

7. Rekomendowane jest ,,rodzinne” wykonanie pracy.

8. Każda praca powinna zwierać metryczkę  na oddzielnej kartce wypełnioną drukowanymi literami, zawierająca informację:

– imię i nazwisko/ wiek/ nazwę grupy do której uczęszcza autor pracy/ tytuł pracy

– imię i nazwisko Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

9. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.

10. Zgłaszając pracę uczestnik wyraża zgodę na publikowanie pracy na terenie przedszkola, na stronie internetowej przedszkola i poza placówką.

11. Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola, Dyrektora i Przedstawiciela Rady Rodziców.

12. Prace wraz z metryczką należy składać do 20 listopada 2023 r.

13. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy za zajęcie trzech pierwszych miejsc w dwóch grupach wiekowych: 3-4- latki i 5-6 latków.

14. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych oraz dyplomów nastąpi dnia 24 listopada 2023r. Informacje te zostaną podane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.

15.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 2002 Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926.

16. Po zakończeniu konkursu przewiduje się wystawę prac wszystkich uczestników. Wystawa zorganizowana zostanie na korytarzu przedszkola oraz opublikowana na stronie internetowej przedszkola.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji kwestii nie ujętych w regulaminie.