KONKURS PLASTYCZNY „ĆWICZĘ Z MAMĄ, ĆWICZĘ Z TATĄ”

Serdecznie zapraszamy chętne Dzieci wraz z Rodzicami do udziału w konkursie plastycznym ,,ĆWICZĘ Z MAMĄ, ĆWICZĘ Z TATĄ”. 😊😊

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,ĆWICZĘ Z MAMĄ, ĆWICZĘ Z TATĄ”

Cele konkursu:

  • promowanie zdrowego trybu życia
  • rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych
  • doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi
  • rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych
  • wzmacnianie więzi rodzinnych
  • zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego z rodziną
  • rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa

REGULAMIN KONKURSU :

1.Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 14 w Siedlcach przy ul. Mieszka I 12.

2. Konkurs przeznaczony jest dla każdego dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 14 w Siedlcach

3. Czas trwania konkursu od 6 listopada do 20 listopada 2023r.

4. Zgłoszenie prac konkursowych oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Uczestnicy konkursu wykonują pracę w formacie A4, technika wykonania pracy jest dowolna ( np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.)

6. Głównym kryterium oceny będą walory estetyczne i artystyczne, a pod uwagę będą brane przede wszystkim: kreatywność, różnorodność, jak również zgodność z tematem.

7. Rekomendowane jest ,,rodzinne” wykonanie pracy.

8. Każda praca powinna zwierać metryczkę  na oddzielnej kartce wypełnioną drukowanymi literami, zawierająca informację:

– imię i nazwisko/ wiek/ nazwę grupy do której uczęszcza autor pracy/ tytuł pracy

– imię i nazwisko Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

9. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.

10. Zgłaszając pracę uczestnik wyraża zgodę na publikowanie pracy na terenie przedszkola, na stronie internetowej przedszkola i poza placówką.

11. Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola, Dyrektora i Przedstawiciela Rady Rodziców.

12. Prace wraz z metryczką należy składać do 20 listopada 2023 r.

13. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy za zajęcie trzech pierwszych miejsc w dwóch grupach wiekowych: 3-4- latki i 5-6 latków.

14. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych oraz dyplomów nastąpi dnia 24 listopada 2023r. Informacje te zostaną podane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.

15.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 2002 Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926.

16. Po zakończeniu konkursu przewiduje się wystawę prac wszystkich uczestników. Wystawa zorganizowana zostanie na korytarzu przedszkola oraz opublikowana na stronie internetowej przedszkola.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji kwestii nie ujętych w regulaminie.